Regulamin

Pierwsza wizyta oraz zasady członkostwa w atlas fitness club

 

 1. Podczas pierwszej wizyty konieczne jest podanie w recepcji klubu pełnych danych teleadresowych na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenie logowania elektronicznego. Każde wejście odbywa się poprzez recepcję klubu.
 2. Osoba wyrażająca chęć uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez atlas fitness club deklaruje zapoznanie się z regulaminem oraz ma obowiązek przestrzegać go.
 3. Członkowie uzyskują uprawnienia do treningów po wniesieniu opłaty za karnet (na 4 pełne tygodnie) lub wejścia jednorazowego open. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik zamieszczony na stronie atlasfc.pl wraz z obowiązującymi promocjami.
 4. Po opłaceniu karnetu członek zobowiązany jest do wykupienia imiennej karty chipowej, identyfikującej go w atlas fitness club.
 5. Rodzaj karnetu ściśle określa, jakich aktywności dotyczy. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z wybranych form w zależności od tego, które zawarł w swoim karnecie.
 6. Aktywny karnet daje możliwość uczestnictwa w wybranych aktywnościach których dotyczy (w przypadku karnetu łączonego następujących po sobie) w ciągu jednej wizyty w klubie na dzień.
 7. Możliwość mnogich wejść do klubu daje tylko karnet OPEN oraz OPEN VIP lub dopłata aktywnego członka.
 8. Wykupienie karnetu lub uiszczenie opłaty wejścia jednorazowego jest świadectwem braku przeciwwskazań do aktywności ruchowej, której dotyczy. Jeżeli klient zna przeciwwskazania i nie ujawnia ich, lub nie zna przeciwwskazań jednak nie zasięgnął porady lekarza, ATLASFC nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Każdy członek ma możliwość wykupienia karnetu lojalnościowego, jeśli nie korzysta z innych zniżek. W/w karnet dostępny jest dla stałych klientów, którzy nie pozwalają na przerwy w dostępie do usług klubu.
 10. Członkostwo lub/i prawo do karnetu lojalnościowego można utracić z następujących powodów:
  • nie uiszczenia bieżącej składki członkowskiej
  • rezygnacji członka
  • naruszenia regulaminu klubu/ wykluczenia członka
 11. Wykluczenie członka następuje z powodu naruszenia Regulaminu Klubu, po wcześniejszym ostrzeżeniu ustnym. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu wykluczenie może nastąpić bez wcześniejszego ostrzeżenia. O wykluczeniu członek zostaje powiadomiony ustnie.

 

Ogólne zasady korzystania z klubu oraz bezpieczeństwo:

 1. Członkowie atlas fitness club po przyjściu przedstawiają karnet w recepcji i otrzymują klucz do szafki.
 2. Po treningu ćwiczący zwracają klucze od szafek i w zamian otrzymują karnet. W przypadku zgubienia klucza od szafki członek jest zobowiązany wpłacić do kasy Klubu 30 zł, w przeciwnym razie okres aktualnego abonamentu na siłownię zostanie skrócony o 10 dni.
 3. Ćwiczący muszą przynosić własny strój sportowy, obuwie sportowe (zmienne, w squashu obowiązuje jasna podeszwa nie zostawiająca śladów) i przybory toaletowe oraz ręcznik do treningu.
 4. Klub nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej.
 5. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 6. Do sterowania sprzętem AV, klimatyzacją, itp, uprawniony jest tylko pracownik ATLAS FC.
 7. Za szkody materialne wynikłe na skutek niezachowania ostrożności przez ćwiczącego lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący.
 8. Wszystkie strefy klubu dostępne są od ustalonej godziny otwarcia. Istnieje możliwość kilkuminutowego wcześniejszego przybycia na zajęcia grupowe oraz squash celem przygotowania do zajęć jednak bez wykorzystywania innych stref . Sale treningowe dostępne są do 10 min przed zamknięciem klubu. Szatnie oraz natryski dostępne są do zamknięcia klubu. Ćwiczący zobowiązani są do wyjścia z klubu przed upłynięciem godziny zamknięcia.
 9. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc dla zajęć grupowych oraz dla kortu squash obowiązuje rezerwacja. W przypadku spóźnienia powyżej 5 minut, atlas fitness club nie gwarantuje miejsca w grupie – w to miejsce wchodzi osoba z listy rezerwowej. Uczestnik zobowiązany jest do odwołania rezerwacji w przypadku braku możliwości dotarcia na nie. Jeśli uczestnik nie zjawi się bez odwołania wizyty, przepadają jego następne rezerwacje i zostaje wpisany na listę rezerwacji rezerwowych (kort do squasha należy odwołać minimum 24 godziny przed grą, jeśli rezerwacja nie zostanie odwołana generuje koszty dla gracza)
 10. Limit otwarcia grup ustala atlas fitness club w zależności od rodzaju zajęć. W przypadku nie otwarcia się grupy Klient ma możliwość przepisania się do innej grupy.
 11. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
 12. W czasie zajęć ćwiczący mają obowiązek pozostawienia każdego stanowiska w należytym porządku oraz dezynfekcji używanego sprzętu.
 13. Każdy jest zobowiązany do używania ręcznika podczas ćwiczeń, nie zaleca się siadania, kładzenia bezpośrednio na siedziskach maszyn i ławeczkach.
 14. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Zabrania się rzucania ciężarami bezpośrednio na posadzkę.
 15. Na terenie atlas fitness club zabrania się palenia tytoniu oraz przynoszenia i picia alkoholu, zażywania środków farmaceutycznych (dopingujących, stymulujących itp.) oraz posiadania i używania wszelkich przedmiotów uznawanych za niebezpieczne, z wyjątkiem przedmiotów służących do treningu sportów walki pod nadzorem instruktora.
 16. Zabrania się spożywania posiłków w strefie ćwiczeń.
 17. Członkowie ATLAS FC zobowiązani są do zachowania spokoju i postawy sportowej na terenie Klubu i w jego najbliższej okolicy.
 18. Podczas ćwiczeń wymagających dużego wysiłku fizycznego, należy poprosić o asekurację pracownika klubu lub innego ćwiczącego.
 19. Nie przestrzeganie powyższych zasad może stanowić rażące naruszenie Regulaminu Klubu.

 

 

Zajęcia dla dzieci oraz członkostwo osób niepełnoletnich

 1. Widełki wiekowe dla danych zajęć ustala organizator.
 2. O uczestnictwie w zajęciach decyduje prawny opiekun w uzgodnieniu z instruktorem prowadzącym.
 3. Opiekę nad dziećmi sprawuje instruktor od momentu rozpoczęcia zajęć do ich ukończenia.
 4. Opiekę nad dziećmi nie uczestniczącymi w zajęciach zorganizowanych sprawuje rodzic lub prawny opiekun.
 5. Dzieci do 9 roku życia towarzyszące rodzicom lub prawnym opiekunom oraz dzieci do 14 roku życia nie korzystające z usług i sprzętu klubu nie są obciążone kosztami wstępu do klubu.
 6. Młodzież od 14 roku życia może przebywać w atlas fitness club bez opieki jednak za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów wraz z podaniem kontaktu do nich.
 7. Rodzic lub prawny opiekun potwierdza na piśmie zapoznanie się z regulaminem klubu oraz brak przeciwwskazań do uprawiania wybranej aktywności po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

 

Partnerstwo klubów

 1. Opłacenie członkostwa dotyczy wybranego klubu lub tego w którym została dokonana transakcja. Posiadacz ważnego karnetu ma możliwość nieodpłatnego jednokrotnego skorzystania z oferty klubu partnerskiego.
 2. Posiadacz ważnego karnetu VIP ma możliwość uczestnictwa w zajęciach klubu partnerskiego na zasadach członkostwa.
 3. Karnet VIP daje możliwość korzystania z tej samej oferty zajęć w sieci klubów partnerskich.
 4. Posiadacz karnetu VIP jest zobowiązany do rezerwowania miejsca w grupach.
 5. Rezerwacji w grupach dokonuje się w recepcji klubu przy opłacaniu członkostwa lub online.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez ATLAS FC prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury są wydawane w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi i dostępne są do odbioru w recepcji Klubu.
 2. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez prowadzącego ATLAS FC.